Thứ 201212019

Một Giá Trị Một Niềm Tin

Back Bạn đang ở trang: Trang Chủ Tin tức Thông tin chung Đảng và đoàn thể Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

  1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: gần dân, vì nhân dân, tôn trọng nhân dân, tôn trọng khách hàng.
  2. Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Công ty.
  3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, đặc biệt chú trọng mối quan hệ với nhân dân, với khách hàng ở địa phương nơi công tác, gắn với thực hiện NQTW 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Gắn với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ này: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

II- HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN
Trong sinh hoạt cấp ủy, lãnh đạo công ty chuẩn bị nội dung, tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tại các Chi bộ trực thuộc, theo từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp làm theo.

  1. Từ tháng 01 đến tháng 03 /2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu theo phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.
  2. Từ tháng 04 đến tháng 06 /2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu theo phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.
  3. Từ tháng 07 đến tháng 09 /2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu theo phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.
  4. Từ tháng 10 đến tháng 12 /2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể Chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu trong sổ tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách HCM.

II- CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ: PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG:
1. Phong cách quần chúng:
- Tin yêu và tôn trọng quần chúng, CBCNV: Luôn có lòng tin đối với quần chúng, chăm lo tăng cường mối quan hệ với CBCNV, với khách hàng, coi tập thể CBCNV là nguồn sức mạnh tạo nên sự phát triển bền vững của Công ty.
- Sâu sát thực tế: Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của CBCNV, đi đúng đường lối, ý nguyện của CBCNV, của khách hàng, lắng nghe ý kiến quần chúng, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của CBCNV, các thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
- Lãnh đạo CBCNV thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bằng việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.
- Phát huy quyền làm chủ tập thể của CBCNV: Các chủ trương, định hướng trong mọi hoạt động của Công ty cần tranh thủ tham khảo ý kiến tập thể, động viên khuyến khích CBCNV tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, nhằm phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý và điều hành tại Công ty.
- Giáo dục, thuyết phục CBCNV thống nhất về tư tưởng và hành động, đồng thời lắng nghe, học hỏi tiếp thu các các ý kiến hay, cách làm tốt, những góp ý phê bình của CBCNV đối với các cấp lãnh đạo từ tổ trưởng sản xuất trở lên.
“ Tin yêu và tôn trọng mọi người, sâu sát đối với quần chúng, lắng nghe, giải quyết kiến nghị chính đáng, tiếp thu phê bình, sủa chữa khuyết điểm”

2. Phong cách dân chủ:
Thực hành dân chủ trong Đảng, trong tổ chức của công ty, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.
- Đặt mình trong tập thể: Hòa mình vào với quần chúng, CBCNV thành một khối. Thấu hiểu tâm tư tình cảm của CBCNV. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV. Ngày càng nâng cao dịch vụ tiện ích cấp nước cho khách hàng. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sự hiểu biết, trách nhiệm của CBCNV trong sự nghiệp cấp nước.
- Lắng nghe ý kiến tập thể: Một cách đa chiều, phân tích, lực chọn đề ra các quyết định kịp thời, chính xác. Không được đặt mình cao hơn tập thể.
- Phát huy sức mạnh tập thể, chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức. Luôn có sự bàn bạc, trao đổi trong tập thể Cấp ủy, tập thể Ban lãnh đạo Công ty, tập thể CBCNV.
- Chịu trách nhiệm cá nhân khi tập thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ, chịu trách nhiệm với các quyết định của mình. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“ Trong tác phong tập thể người luôn tạo ra không khí sôi nổi, hoạt bát, phấn khởi, hăng hái và đầy sáng tạo trong tập thể. Chỉ ra những hệ lụy của làm việc không tập thể, không dân chủ trong đội ngũ cán bộ đảng viên “ nội bộ của Đảng âm u”, “ uất ức mà hóa ra oán nghét, chán nản”, “ cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng xa rời cán bộ đảng viên”

  1. Phong cách nêu gương:

Đảng viên, cán bộ từ tổ trưởng sản xuất trở lên phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
* Nêu gương trong ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với công việc việc
- Đối với mình: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, kiểm điểm phát huy điều hay, sửa đổi điều dở. Độc lập, tự chủ sẵn sàng từ bỏ những cái cũ đã qua thực tiễn kiểm nghiệm là sai, những cái lạc hậu, lỗi thời, nhũng cái cũ đã đúng trước kia nhưng ngày nay không còn phù hợp, tìm tòi đi đến cái mới mang tính thời đại, trả lời được những câu hỏi mà cuộc sống đặt ra, sự sáng tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.
- Đối với Người: Luôn giữ thái độ chân thành đối với CBCNV, với khách hàng, với nhân dân, Chủ động, linh hoạt, ân cần, tế nhị, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung độ lượng. Cách nói, cách viết trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, có sức cuốn hút mạnh mẽ với người nghe, người đọc.
- Đối với công việc: Dù trong hoàn cảnh nào cũng để việc công lên trên, lên trước việc tư. Làm việc đi sâu, đi sát cơ sở, có điều tra nghiên cứu, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể, biết sàng lọc những thông tin sai lệch, báo cáo dối trá, những phương án thiếu trung thực, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và quần chúng. Có đời tư trong sáng làm điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trên đây là chương trình hành động của Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè trong năm 2013 với chủ đề học tập Bác về “ Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Các Chi bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đăng ký, học tập và làm theo.

Viết bài: Nguyễn Doãn Xã

Thăm dò ý kiến

Tác hại thất thoát nước là gì?

Thất thoát nước là thất thoát tiền - 18.8%
Thất thoát nước làm tăng giá thành sản xuất - 5.9%
Thất thoát nước làm giảm tài nguyên nước - 7.9%
Gây tổn hại cho các công trình hạ tầng - 0%
Tất cả các ý kiến trên - 67.3%

Tổng bình chọn: 101
The voting for this poll has ended on: 30 04 2014 - 00:00
  • Tin mới nhất

  • Xem nhiều

 

Book ReviewĐịa chỉ: 1179, đường Nguyễn Văn Linh,
khu phố 4 P. Tân Phong - Q.7 - TPHCM
ĐT: 08.5412.2499 -Fax: 08.5412.2500
Website: www.capnuocnhabe.vn - www.capnuocnamsaigon.vn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.