Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty

 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Ban kiểm soát
 • Giám đốc

HĐQT có 7 thành viên gồm:

 • Ông Huỳnh Hảo Tài – Chủ tịch
 • Ông Lý Thành Tài – Thành viên kiêm Giám đốc Công ty
 • Ông Bùi Thanh Giang – Thành viên
 • Ông Lý Bửu Nghĩa – Thành viên
 • Ông Lục Chánh Trường – Thành viên
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên
 • Ông Võ Tấn Bảo Quang – Thành viên

Ban Giám Đốc có 4 thành viên gồm:

 • Ông Lý Thành Tài – Giám Đốc
 • Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Kỹ Thuật
 • Nguyễn Ngọc Trang – Phó Giám đốc Kinh Doanh
 • Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó Giám đốc Công nghệ Thông tin

Ban Kiểm Soát gồm 05 thành viên:

 • Bà Võ Thị Cẩm Tú – Trưởng ban
 • Bà Phạm Thị Phương Linh – Kiểm soát viên
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Kiểm soát viên
 • Ông Nguyễn Ngọc Ngà – Kiểm soát viên
 • Ông Nguyễn Hoàng Lam – Kiểm soát viên

Các Phòng Ban Chức năng

 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kế toán Tài chính
 3. Phòng Kinh doanh
 4. Phòng Kế hoạch Vật tư Tổng hợp
 5. Phòng Kỹ thuật
 6. Phòng Quản lý điều hành cấp nước
 7. Phòng Công nghệ Thông tin
 8. Ban Quản lý Dự án
 9. Phòng Quản lý ghi thu 1
 10. Phòng Quản lý ghi thu 2
 11. Phòng Quản lý mạng lưới cấp nước 1
 12. Phòng Quản lý mạng lưới cấp nước 2