Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhà Bè

Cơ cấu bộ máy tổ chức gồm: Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát và 13 Phòng, Ban – Đội – Xí nghiệp.

HĐQT có 7 thành viên gồm:

 • Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch
 • Ông Lý Thành Tài – Thành viên kiêm Giám đốc Công ty
 • Ông Bùi Thanh Giang – Thành viên
 • Ông Lý Bửu Nghĩa – Thành viên
 • Ông Lục Chánh Trường – Thành viên
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên

Ban Giám Đốc có 3 thành viên gồm:

 • Ông Lý Thành Tài – Giám Đốc
 • Ông Phạm Chí Thiện – Phó Giám đốc Quản trị Tài chính
 • Ông Dương Văn Hòa – Phó Giám đốc Kỹ thuật

Ban Kiểm Soát gồm 05 thành viên:

 • Bà Võ Thị Cẩm Tú – Trưởng ban
 • Bà Phạm Thị Phương Linh – Kiểm soát viên
 • Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Kiểm soát viên
 • Ông Nguyễn Công Thành – Kiểm soát viên
 • Ông Nguyễn Hoàng Lam – Kiểm soát viên

Các Phòng Ban Chức năng

 1. Phòng Tổ chức Hành chính
 2. Phòng Kế toán Tài chính
 3. Phòng Kinh doanh
 4. Phòng Kế hoạch Vật tư Tổng hợp
 5. Phòng Kỹ thuật
 6. Phòng Giảm nước không doanh thu
 7. Phòng Quản lý họa đồ cơ sở dữ liệu
 8. Phòng Công nghệ Thông tin
 9. Ban Quản lý Dự án
 10. Đội Thu tiền
 11. Đội Quản lý đồng hồ nước
 12. Đội Thi công tu bổ
 13. Xí nghiệp nước tinh khiết