ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 21/04/2022 Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhà Bè (NBW) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại hội trường Công ty số 1179 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung, trong đó có việc thực hiên chia cổ tức năm 2021 là 12%. Các nội dung được thông qua như sau:

 1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 7. Chế độ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
 8. Ủy quyền cho HĐQT thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (cổ đông Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn không có quyền biểu quyết).
 9. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 10. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh “Sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 11. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 12. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 13. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 14. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngoài ra, Đại hội tiến hành bầu lại Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả như sau:

* Hội đồng quản trị

 1. Ông LÊ TRỌNG HIẾU             – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông BÙI THANH GIANG       – Thành viên HĐQT
 3. Ông LÝ BỬU NGHĨA              – Thành viên HĐQT
 4. Ông VÕ TẤN BẢO QUANG   – Thành viên HĐQT
 5. Ông LÝ THÀNH TÀI               – Thành viên HĐQT
 6. Ông LỤC CHÁNH TRƯỜNG  – Thành viên HĐQT
 7. Ông NGUYỄN ANH TUẤN    – Thành viên HĐQT

* Ban kiểm soát

 1. Bà VÕ THỊ CẨM TÚ                      – Trưởng Ban Kiểm Soát
 2. Ông NGUYỄN HOÀNG LAM      – Thành viên Ban Kiểm Soát
 3. Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH   – Thành viên Ban Kiểm Soát
 4. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC OANH – Thành viên Ban Kiểm Soát
 5. Ông NGUYỄN CÔNG THÀNH     – Thành viên Ban Kiểm Soá

Hội nghị kết thúc và thành công tốt đẹp vào lúc 11h30p cùng ngày.

Một vài hình ảnh tại hội nghị:

Viết bài: Ngọc Long
Hình ảnh: Nam Sơn