ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 18/4/2023, Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã chính thức diễn ra tại Hội trường – Công ty CPCN Nhà Bè. Tham dự có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông và đại biểu khách mời từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc và điều hành Đại hội

Dịch Covid-19 kéo dài đến đầu năm 2022, khiến tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, chưa được phục hồi. Tuy nhiên với sự hỗ trợ từ cổ đông lớn, sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể ban lãnh đạo và người lao động cùng với tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết kiệm/tiết giảm tối đa chi phí quản lý đã góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 115,93% kế hoạch năm. Nhờ đó, mức chia cổ tức năm 2022 là 13,5% vốn điều lệ (tăng 1,5% so với năm trước) và đời sống của người lao động được đảm bảo.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD-TC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Cty, các tờ trình. ĐHĐCĐ đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với tất cả các nội dung được lấy ý kiến.

Kế thừa thành quả đã đạt được năm 2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục các khó khăn để hoàn thành kế hoạch mục tiêu năm 2023 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

  Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông 2023:

Viết Bài: Tuấn Anh