ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 22/4/2024, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhà Bè (NBW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại hội trường Công ty số 1179 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Tham dự có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông và đại biểu khách mời từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Đoàn Chủ tịch gồm : Ông Lê Trọng Hiếu-Chủ tịch HĐQT; Ông Lý Thành Tài-TV.HĐQT_Giám đốc; Ông Nguyễn Anh Tuấn-TV.HĐQT.
Ông Lê Trọng Hiếu phát biểu khai mạc đại hội

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung, trong đó có việc thực hiện chia cổ tức năm 2024 là 15,5% vốn điều lệ (tăng 2% so với năm trước). Các nội dung được thông qua như sau:

  1. Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
  2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  6. Chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
  7. Xem xét và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
  8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch phát sinh cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
  9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với tất cả các nội dung được lấy ý kiến. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30p cùng ngày.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị :

Đại hội miễn nhiệm Ông Lê Trọng Hiếu.
Bầu bổ nhiệm Ông Huỳnh Hảo Tài-Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Đại hội thành công tốt đẹp.

Viết Bài: Tuấn Anh