HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động là biện pháp quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Phổ biến kiến thức đến cộng đồng xã hội một cách kỹ lưỡng nhất. Cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Pháp luật Việt Nam cũng có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động được phân loại theo từng nhóm đối tượng làm việc khác nhau. Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành bởi Chính Phủ, theo đó đối tượng huấn luyện ATVSLĐ được chia làm 6 nhóm chính. Trong đó hàng năm Nhóm 4 phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp”.  

Khóa huấn luyện này là dịp trang bị những kiến thức mới, cũng cố kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn về ATVSLĐ cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, đơn vị; đảm bảo ATVSLĐ không để xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ trong quá trình lao động. Với mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ tại Công ty và đảm bảo an toàn trước khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động cần phải được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thông qua các hoạt động tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể, quyết tâm giảm thiểu rủi ro tiến tới kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ người lao động nhằm bảo vệ nguồn nhân lực – tài sản giá trị nhất của Công ty, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Vì thế, hàng năm Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè tổ chức lớp Huấn An toàn, Vệ sinh lao động cho toàn thể CB.CNV Công ty Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định. Lớp học được tổ chức trong 02 ngày: ngày 25-26/10/2023 tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Thông qua lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đã mang lại cho người lao động những Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Lãnh đạo Công ty luôn đồng hành cùng toàn thể CB.CNV nghiêm túc thực hiện tốt An toàn lao động, vệ sinh lao động, hãy nghĩ về “An toàn trước khi Hành động”. Cùng chung tay góp phần xây Công ty ngày càng bền vững, lớn mạnh.

“AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ”,
“AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT”

Viết bài: Kim Phượng TCHC