Tuyên dương gương điển hình “ Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020)

Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, cũng cố và tăng cường khối đại đòan kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 3/11/2020, Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các gương điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Những gương điển hình được tôn vinh tại Hội nghị đã chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy của Tổng Công ty, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quá đó ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm công tác dân vận của Đảng 15/10/1930 – 15/10/2020, ngày 03/11/2020.

02 tập thể và 48 cá nhân đã được vinh danh tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè là một trong những tập thể đã vinh dự nhận được giấy khen nhờ vào sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy kết hợp đồng bộ với chính quyền và tổ chức đoàn thể tại đơn vị triển khai tốt công tác dân vận. Công ty đã bám sát đặc điểm tình hình, đặc thù tại những địa bàn Công ty quản lý để đưa ra những chính sách, cải tiến phù hợp đáng lưu ý là: công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm nước thất thoát thất thu.

Việc tuyên dương khen thưởng kịp thời chính là nguồn động viên thúc đẩy các cá nhân tập thể trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước nộ quy của Tổng công ty, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Việc tuyên dương khen thưởng kịp thời chính là nguồn động viên thúc đẩy các cá nhân tập thể trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước nộ quy của Tổng công ty, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Viết Bài: Cẩm Giang